Info från Castor ang. elräkningar

Se bifogad informationsblad!

I korthet – på de avier gällande januari-mars som sänts ut finns inte elkostnaden inkluderad. Denna kommer i stället att faktureras separat för samma tid, och avin sänds ut i slutet av december.